fransiz ihtilalinin osmanli devletine etkileri XJGFtrtl
fransiz ihtilalinin osmanli devletine etkileri XJGFtrtl

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Fransız İhtilali Nedir?

Fransız İhtilali, çeşitli sebeplerle 1789 yılında Fransa’da mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyet rejiminin kurulmasıyla sonuçlanan ihtilal hareketlerine verdiğimiz isimdir. Bu ihtilal ile ilgili geniş bilgi içeren yazımıza BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz.

Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

18. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu duruma bakacak olursak; Rusya ile savaş halinde, ekonomik olarak zor durumda. Devlet içeride yenilikler yapma peşinde fakat üst üste alınan askeri başarısızlıklar var. Osmanlı artık batının üstünlüğünü kabullenmiş durumda. 1780’li yıllarda Osmanlı Devleti’nin başında olan isim 3. Selim’dir ve birtakım ıslahat girişimlerinde bulunacaktır. Osmanlı Devleti modernleşmeye çalışmaktadır. Batı modernleşmesi ile Osmanlı modernleşmesi arasındaki en temel fark; Batıda değişim talepleri halktan gelirken, Osmanlı’da değişim talepleri üst kademelerden gelmiştir. Osmanlı Devleti gerçekleşen bu ihtilali Fransa’nın kendi iç meselesi olarak görmüş ve yorumlamıştır. Ancak bu ihtilal uzun vadede Osmanlı Devleti’nin sonunu getirmiştir.

Fransız İhtilali’nin Osmanlıya Etkileri

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne iki önemli etkisi vardır ilki milliyetçilik isyanları ikincisi ise demokratikleşme hareketleridir.

Bu ihtilalin doğurmuş olduğu milliyetçilik, özgürlük gibi düşünceler çok uluslu yapıya sahip olan tüm devletleri etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir. Osmanlı Devleti içinde milliyetçilik isyanlarına sebep olmuştur. Ulus-Devlet anlayışının hızla yayıldığı bir dönemde her ulus kendi devletini kurmak istemiştir. Bunun sonucu olarak da Osmanlı Devleti çok ciddi toprak kaybı yaşamıştır ve parçalanmıştır. Fransız İhtilali’nin Osmanlıya en büyük etkisi budur.

Osmanlı Devleti’nde eşitlik, özgürlük, adalet, hukuk gibi kavramlar üzerinden muhalefet yapan aydınlar ortaya çıkmıştır. Bu aydınlar Osmanlı Devleti’ni batılı tarzda ıslahatlar yapmak ve demokratikleşmek için zorlamışlardır. Gelişen süreç içerisinde Osmanlı Devleti; Tanzimat Fermanını, Islahat Fermanını, 1. Meşrutiyeti ve 2. Meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmıştır. Meşrutiyet ile beraber Kanun-i Esasi ilan edilmiş, Meclis-i Mebusan açılmış, seçimler yapılmış ve Osmanlı Devleti anayasal monarşi halini almıştır.

Genç Osmanlılar, İttihat ve Terakki gibi gruplar da Fransız İhtilali sonrası yayılmış olan düşüncelerden etkilenmiş ve Osmanlı Devleti’nde muhalif kanat olmuşlardır. İhtilal sonrası birbirini etkileyerek devam eden olaylar Osmanlı Devleti’nin yıkılışını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu getirmiştir.